FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na standardowe, często zadawane nam pytania.

01. Czy pozyskujecie Państwo dotacje tylko dla firm z Dolnego Śląska?

Zobacz odpowiedź

Nasze usługi świadczymy dla przedsiębiorstw z całej Polski, jednak jeśli chodzi o regionalne mechanizmy pomocowe to specjalizujemy się w obsłudze podmiotów głownie z woj. dolnośląskiego, woj. opolskiego, woj. lubuskiego, woj. wielkopolskiego, woj. małopolskiego i woj. śląskiego.

02. Ile średnio potrzebujecie Państwo czasu na przygotowanie dokumentacji konkursowej?

Zobacz odpowiedź

Optymalny czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji do danego konkursu dotacyjnego wynosi około 30 dni kalendarzowych. Proszę wziąć pod uwagę, że typowy wniosek o dofinansowanie składa się z części merytorycznej oraz symulacji finansowej. Dodatkowo do wniosku o dofinansowanie należy przygotować odpowiednie załączniki formalne i merytoryczne. Opracowanie całej dokumentacji jest czasochłonne. W przypadku bardziej skomplikowanych projektów czas na przygotowanie dokumentacji jest odpowiednio dłuższy.

03. Czy pomagacie Państwo firmom, które pozyskały dotacje, na etapie realizacji projektów?

Zobacz odpowiedź

Tak. Świadczymy usługi w zakresie finansowego i administracyjnego  zarządzania  projektami, które pozyskały dofinansowanie na realizację przedmiotowych inwestycji. Nasze usługi świadczymy w ramach trzech pakietów. Pomagamy nie tylko w przygotowywaniu wniosków o płatność, ale także prowadzaniu procedur związanych z udzielaniem zamówień i wyborem wykonawców, prowadzimy bieżące nadzorowanie poprawności wykonania budżetu i postępu realizacji projektu, wdrażamy klientów w zakres zasad związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Funduszy UE. Szczegółowy opis pakietów naszych usług znajdziecie Państwo tutaj. 

04. Czy jedno przedsiębiorstwo może składać wnioski o dofinansowanie w różnych konkursach?

Zobacz odpowiedź

Tak, pod warunkiem, że są to różne konkursy, a przedmiotowe projekty dotyczą innych inwestycji. Należy pamiętać, że jedna inwestycja nie może uzyskać dofinansowania z różnych źródeł. Ponadto, standardowo w ramach jednego naboru wniosków dane przedsiębiorstwo może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.              
Należy ponadto zwrócić uwagę w jakiej formie udzielane jest wsparcie w ramach dotacji, w tym czy wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis dla przedsiębiorstw. Jeśli tak, należy przeanalizować czy pomoc de minimis nie została wykorzystana. Pomoc de minimis to wsparcie w wysokości 200 tys. EUR przypisane do jednego przedsiębiorcy z kategorii MŚP na okres 3 lat. Pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa może być przeznaczona na dofinansowanie szkoleń, dotacje na inwestycje, umorzenia podatkowe i odsetek ZUS, jednorazową amortyzację środka trwałego czy gwarancje kredytowe.

05. Od czego należy rozpocząć współpracę z EuroSpektrum s.c.?

Zobacz odpowiedź

Od wypełnienia formularza inwestycyjnego, który znajduje się na naszej stronie www. W formularzu zainteresowani klienci mogą opisać swój profil działalności, produkty/usługi, grupy klientów, potrzeby inwestycyjne, cele krótko i długoterminowe, szacowane koszty planowanych inwestycji. Na podstawie powyższych informacji specjaliści Działu Funduszy UE dobierają i proponują mechanizmy pomocowe, umożliwiające pozyskanie dotacji z Funduszy UE dedykowane rozwojowi przedsiębiorstw, skorelowane ze zgłoszonymi potrzebami inwestycyjnymi.

06. Czy organizowane przez Państwa spotkania konsultacyjne są płatne?

Zobacz odpowiedź

Dla klientów, których zaprosimy na spotkanie, pierwsze konsultacje pomysłu biznesowego są bezpłatne. Spotkanie organizujemy po określeniu szans klienta na pozyskanie dotacji w danym okresie perspektywy finansowania 2014-2020. Na pierwszym spotkaniu przedstawiamy propozycje różnych możliwości finansowania przedstawionych przez przedsiębiorstwa potrzeb inwestycyjnych.

07. Czy możliwe jest zorganizowanie spotkania konsultacyjnego ze specjalistami EuroSpektrum s.c. w siedzibie naszej firmy?

Zobacz odpowiedź

Pierwsze spotkanie konsultacyjne organizujemy w siedzibie naszej firmy, która znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Biskupa Tomasza Pierwszego 4-6. Na pierwszym spotkaniu omawiamy profil działalności konsultowanego przedsiębiorstwa, jego główne potrzeby inwestycyjne oraz krótko i długofalowe cele rozwojowe. Omawiamy szczegółowo to, co przedsiębiorstwo zgłosiło za pośrednictwem formularza inwestycyjnego. Na podstawie odpowiedzi przygotowujemy propozycje mechanizmów pomocowych umożliwiających pozyskanie dotacji z Funduszy UE. W przypadku podjęcia decyzji o współpracy z naszą firmą zwykle spotykamy się w siedziby firmy Klienta celem bliższego poznania jego produktów/ usług i łatwiejszego opisania ich w przygotowywanej dokumentacji.

08. Jak jesteście Państwo wynagradzani za swoje usługi?

Zobacz odpowiedź

Stosowany przez nas model wynagrodzenia za usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy UE jest dwustopniowy. Składa się on z opłaty ryczałtowej płatnej po podpisaniu Umowy na świadczenie usług doradczych, przed przystąpieniem do prac nad projektem oraz z premii od sukcesu (% od pozyskanej wartości dotacji) płatnej po opublikowaniu listy rankingowej z wynikami konkursu. Usługi finansowego i administracyjnego zarządzania projektami wynagradzane są w modelu miesięcznym lub ryczałtowo-jednorazowo przed przystąpieniem do świadczenia usługi. 

09. Czy przygotowujecie Państwo wnioski w zakresie pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Zobacz odpowiedź

Nie, nie świadczymy usług doradczych w zakresie przygotowywania wniosków o pozyskanie dotacji z Urzędów Pracy przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji pochodzących głównie z Funduszy UE.

10. Ile trzeba czekać na wyniki konkursów dotacyjnych?

Zobacz odpowiedź

Średni czas oczekiwania na wyniki konkursów wynosi 3-4 miesiące. Ocena wniosków o dofinansowanie składa się z kilku etapów. Standardowo jest to etap formalny i etap merytoryczny. W niektórych przypadkach ocena merytoryczna jest kilkuetapowa, poszerzona o Panel Ekspertów, podczas którego Wnioskodawca ma szansę na zaprezentowanie pomysłu biznesowego i odpowiedzenie na pytania komisji.

11. Czy wkład własny w ramach dotacji musi być finansowany w formie pieniężnej?

Zobacz odpowiedź

W większości konkursów dla MŚP, w tym w szczególności w przypadku konkursów na przedsięwzięcia inwestycyjne, brany jest pod uwagę wyłącznie wkład finansowy. Dodatkowo należy pamiętać, że w części konkursów wymagane jest aby wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie zabezpieczenia finansowego opiewającego na wartość całej inwestycji, niezależnie od maksymalnego poziomu dofinansowania projektu, jaki można uzyskać (np. w formie promesy kredytowej, wyciągu z rachunku bankowego). 

12. Przez jaki okres od otrzymania dofinansowania należy utrzymać prowadzenie działalności gospodarczej?

Zobacz odpowiedź

Minimum przez okres realizacji projektu oraz w okresie tzw. jego trwałości, który wynosi średnio 3 lata w przypadku dotacji dla MŚP.  W okresie trwałości powinny zostać utrzymane wskaźniki realizacji projektu. Dodatkowo należy pamiętać, że zakupy dokonywane w ramach projektu, finansowane z dotacji, nie mogą być zbywane innym podmiotom.