1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wydatki kwalifikowane: min. 1 mln PLN

Dofinansowanie: 70% wartości wydatków kwalifikowalnych; max. 7 mln PLN

Kiedy: Kolejny nabór przewidywany na 2017r.


Nazwa konkursu i nr. Działania/Poddziałania:  Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Typy projektów:

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:

 • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia);

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu);

 • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne);

 • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

 

W ramach poddziałania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP;

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;

 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki;

 

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej.

1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wydatki kwalifikowane: min. 1 mln PLN

Dofinansowanie: 70% wartości wydatków kwalifikowalnych; max. 7 mln PLN

Kiedy: Kolejny nabór przewidywany na 2017r.


Nazwa konkursu i nr. Działania/Poddziałania:  Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Typy projektów:

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:

 • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia);

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu);

 • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne);

 • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

 

W ramach poddziałania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP;

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;

 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki;

 

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej.


1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wydatki kwalifikowane: min. 1 mln PLN

Dofinansowanie: 70% wartości wydatków kwalifikowalnych; max. 7 mln PLN

Kiedy: Kolejny nabór przewidywany na 2017r.


Nazwa konkursu i nr. Działania/Poddziałania:  Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Typy projektów:

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:

 • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia);

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu);

 • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne);

 • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

 

W ramach poddziałania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP;

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;

 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki;

 

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej.


1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wydatki kwalifikowane: min. 1 mln PLN

Dofinansowanie: 70% wartości wydatków kwalifikowalnych; max. 7 mln PLN

Kiedy: Kolejny nabór przewidywany na 2017r.


Nazwa konkursu i nr. Działania/Poddziałania:  Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Typy projektów:

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:

 • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia);

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu);

 • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne);

 • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

 

W ramach poddziałania priorytetowo traktowane będą projekty:

 • których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP;

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;

 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki;

 

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej.


Województwo wielkopolskie

Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

Ile: od 250 tys. PLN

Dofinansowanie: 85% wartości projektu

Kiedy:IV kwartał 2016r. Konkurs dla podmiotów działających w ramach OSI


 

Nr. Poddziałania: 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

Typy projektów:

Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:

a)      adaptację, modernizację przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej oraz,

b)      budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów –tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

 Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 1. placówki wychowania przedszkolnego,
 2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 4. organizacje pozarządowe.

Minimalna wartość projektów:

 1. w przypadku komponentu infrastrukturalnego - 250 tys. PLN,
 2. w przypadku komponentu związanego z wyposażeniem  - 50 tys. PLN.

Województwo lubuskie

Rozwój sektora MŚP

Dofinansowanie: do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie

Max. wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 10 mln PLN

Kiedy: nabór wniosków zakończył się 31.05.2016r.; o terminach kolejnych naborów będziemy Państwa informować na bieżąco.


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania:  1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Typy projektów:

Typ I Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP:

 • wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R;
 • wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/usługą/technologią;
 • dodatkowo eksperymentalne prace rozwojowe oraz uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej.

Typ II Wsparcie inwestycyjne MŚP:

 • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację;
 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej;
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej, tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • modernizacja i wprowadzenie ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • wprowadzenie nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT).

Preferencją zostaną objęte projekty:

 • realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • dotyczące wdrożenia prac B+R;
 • z zakresu ekoinnowacji.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. lubuskiego,
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

 Dofinansowanie:

 • 45% dla średnich firm;
 • 55% dla mikro i małych firm;
 • 25% na pomoc w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych.

W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:

 • 10% dla średnich firm;
 • 20% dla mikro i małych firm;
 • 15% jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
  • projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych lub między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
  • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte).

 

Województwo śląskie

Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej

Wielkość projektów: 50 000,00 PLN - 500 000,00 PLN

Dofinansowanie: do 45% wartości kosztów kwalifikowalnych

Kiedy: 29.08.2016r.-06.10.2016r.


Nazwa konkursu i nr. Działania: 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Typ projektów:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie:

Mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Średnie przedsiębiorstwa – 35% wartości kosztów kwalifikowalnych

Województwo opolskie


Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

Dofinansowanie: do 55% wartości wydatków kwalifikowalnych

Kiedy: IV kwartał 2016r.

Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

Typy projektów:

 1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych;
 2. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 3. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Dofinansownaie:

45% wartości wydatków kwalifikowalnych dla średnich firm
55% wartości wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych firm 

Województwo dolnośląskie 


Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Ile:  100 tys. PLN – 9 mln PLN

Dofinansowanie: do 45% wartości projektu dla mikro i małych firm, do 35% - dla średnich firm

Kiedy: ogłoszenie konkursu: 30.09.2016r., rozpoczęcie naboru wniosków: 31.10.2016r.


Nazawa konkursu i nr. Poddziałania: 1.5.1, Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Typy podmiotów: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą oraz planujących realizację projektu na terenie woj. dolnośląskiego

W ramach edycji z 2016r. przewiduje się nabory w ramach dwóch komponentów:

 • dla mikro przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 24 msc;
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 msc.

Typy projektów: wdrażanie innowacyjności produktowych i/lub procesowych w MŚP, tu wprowadzanie do oferty nowych lub znacznie ulepszonych produktów/usług i/lub implementacja nowego lub znacznie ulepszonego procesu produkcyjnego/świadczenia usług

Przykładowe wydatki kwalifikowalne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wynagrodzenie związane z zarządzaniem projektem, promocja, wynagrodzenie pracowników w ramach etatów tworzonych w wyniku realizacji projektu

Wartość projektów: 100 tys. PLN – 9 mln PLN

Dofinansowanie: do 45% wartości projektu dla mikro i małych firm, do 35% - dla średnich firm

Kryteria premiujące: wdrażanie innowacyjności w skali krajowej (nieznanych i niestosowanych w Polsce lub znanych i stosowanych do 3 lat), wpisywanie się w jeden z obszarów regionalnych inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu, wdrażanie ekoinnowacji , posiadanie certyfikatu zarządzania jakością

 

Alokacja: ok. 57,5 mln PLN - w komponencie dla MŚP i ok. 10 mln PLN - w komponencie dla mikro przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata (tj. dla tzw. start'up'ów)