Województwo śląskie

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Dofinansowanie: 95% wartości wydatków kwalifikowalnych

Min. wartośc projektu: 100 tys. PLN

Kiedy: nabór wniosków zakończył się 27.07.2016r.; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco

Nazwa konkursu i nr. Poddziałania:  

 • 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT
 • 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT
 • 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

 Typy projektów:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:

 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich  Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
 • wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:

 • pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz inne usługi świadczone  w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej.

 Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

W odniesieniu do typów operacji 1-3: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:  agencje zatrudnienia;  instytucje szkoleniowe;  instytucje dialogu społecznego;  instytucje partnerstwa lokalnego; Lokalne Grupy Działania. 

W odniesieniu do typu 4 operacji: Wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

Dofinansowanie: 90% wartości kosztów kwalifikowanych

Min. wartość projektów: 100 tys. PLN 

Kiedy: nabór dla podmiotów działających na obszarze ZIT i RIT Północny zakończył się 26.07.2016r.; terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco; w grudniu 2016r. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków dla podmiotów działających na obszarze RIT Zachodni


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania:

8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT

8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Północny

8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni


Typy projektów:

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki.
 2. Tworzenie  nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących.
 3. Tworzenie  i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
  a. sprawowanie opieki przez nianię,
  b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego.
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Dofinansowanie: 85% wartości kosztów kwalifikowanych
Min. wartość projektów: 100 tys. PLN 
Kiedy: nabór wniosków dla podmiotów działających na obszarze RIT zakończył się 04.05.2016r.; kolejny nabór dla RIT oraz nabór dla ZIT planowane są na listopad/grudzień 2016r.


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 

11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Południowy
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Północy
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Zachodni

 

 • programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów w zakresie dostępności miejsc przedszkolnych zawartej w strategii ZIT/RIT, zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:
  • utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi przedszkolne, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne;
  • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych, edukacyjnych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne oraz gimnastyki korekcyjnej w placówkach wychowania przedszkolnego.

Formy wsparcia wskazane w pkt. b) i c) mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji zajęć dla dzieci niepełnosprawnych).

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Województwo wielkopolskie

Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe

Dofinansowanie: do 85% wartości kosztów kwalifikowanych
Kiedy: kolejny nabór planowany na IV kwartał 2016r.
Min. wartość projektu: 50 tys. PLN 

Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 8.1.1. Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe

Typy projektów:

Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami):

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowanie działalności bieżącej przez okres 12 miesięcy;
 2. Rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia / warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),
 3. Wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Dofinansowanie: do 85% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektów PSF; do 95% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektów outplacementowych

Kiedy: o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco

Min. wartość projektów: 50 tys. PLN 

Nazwa konkursu i nr. Działania: 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Typy projektów:

1. Wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz MŚP:

a) wsparcie pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;

b) rozwój kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy;

2. Wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:

a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania  lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

b) pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,

c) szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,

d) subsydiowane zatrudnienie,

e) dodatek relokacyjny,

f) wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Województwo opolskie

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Dofinansowanie: do 95% wartości kosztów kwalifikowalnych
Min. wartość projektów: 100 tys. PLN 
Kiedy: III kwartał 2016r.

 

Nazwa konkursu i nr. Działania: 7.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostający bez pracy

Typy projektów:

 1. Usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na konkretne zawody, w tym:
  a) pośrednictwo pracy,
  b) poradnictwo zawodowe.
 2. Programy aktywizacji zawodowej, w tym w zakresie reorientacji zawodowej rolników, obejmujące jedną lub kilka z m.in. następujących form wsparcia:
  a) szkolenia (otwarte i zamknięte),
  b) staże,
  c) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
  d) subsydiowanie zatrudnienia,
  e) dodatek relokacyjny przyznawany na pokrycie kosztów związanych z podjęcie zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Dofinansowanie:

 • projekty  dotyczące  działań aktywizacyjnych na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3  - 95% wartości kosztów kwalifikowalnych, 
 • pozostałe projekty  - 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Min. wartość projektów: 100 tys. PLN
Kiedy: nabór zakończył się 11.07.2016r.; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco

Nazwa konkursu i nr. Działania: 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Typy projektów:

 1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo powstałych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. Pokrycie kosztów opieki/utrzymania miejsc opieki nad dziećmi lub wynagrodzenie dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3.
 3. Dostosowanie nowo utworzonych i istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
 4. Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym m.in.
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • staże,
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Dofinansowanie: do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych
Min. wartość projektów: 100 tys. PLN
Kiedy: nabór zakończył się 04.07.2016r.; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Typy projektów:

 1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:              
  a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe:          
  i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),     
  ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym  w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie:             
  i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),     
  ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 3. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 4. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;
 5. Wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
 6. Dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego

Województwo dolnośląskie 


Modernizacja, adaptacja i wyposażenie placówek prowadzących opiekę na dziećmi do lat 3

Dofinansowanie: 85% wartości projektów
Min. wartość projektów: 50 tys. PLN 
Kiedy: nabór wniosków zakończył się 02.06.2016r.; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 6.1.1 C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI/6.1.2 C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF/6.1.3 C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AJ

Typy podmiotów: JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia (wszystkie podmioty, które na podstawie właściwych ustaw świadczą/będą świadczyć wymienione w typach projektów usługi i dzięki realizacji projektu uzyskają status podmiotu prowadzącego)

Typy projektów:  budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha)

Wydatki kwalifikowalne: materiały budowalne, usługi remontowo-budowalnych, wyposażenie, narzędzia edukacyjne, organizacja placów zabaw i miejsc zieleni, działania związane z termomodernizacją budynków, działania związane z promocją i informacją projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym Studium Wykonalności, które jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie

Kryteria premiujące: realizacja projektu na obszarach wiejskich, placówka dedykowana dla dzieci niepełnosprawnych lub przewidująca utworzenie kilku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych, utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia, realizacja projektu na obszarach z ograniczonym dostępem do miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia, realizacja projektu w parterstwie 

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Ile: 50 000,00 PLN - 12 000 000 PLN

Dofinansowanie: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych

Kiedy: nabór wniosków zakończył się 23.05.2016r.; nie przewiduje się naborów w 2017r.; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco


Nazwa konkursu i nr. Działania:  7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Typy projektów:

 • Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 • Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Przykładowe wydatki kwalifikowalne:

 • termomodernizacja budynków – do 49% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie,
 • stworzenie i wyposażenie placu zabaw – do 49% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie,
 • materiały budowlane,
 • roboty budowlane,
 • wyposażenie.

Wybrane kryteria dodatkowo punktowane:

 • charakter przedszkola (integracyjne, posiadającego oddziały integracyjne, specjalne, żadne z powyższych);
 • utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 -4 lat;
 • realizacja projektu na obszarach wiejskich;
 • realizacja projektu na obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do edukacji przedszkolnej.

Wsparcie osób poszukujących pracy

Dofinansowanie: 95% wartości projektu
Min. wartość projektów: 100 tys. PLN 
Kiedy: nabór wniosków zakończył się 12.02.2016r.; nie przewiduje się naborów w 2017r.; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco

 

Nazwa konkursu i nr. Działania: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Typy podmiotów: fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych, przedsiębiorców, organizacji pracodawców, osób prowadzących działalność gospodarczą, JST, ich związki i stowarzyszenia, samorządów gospodarczych i zawodowych, szkół i placówek oświatowych, uczelni wyższych, wspólnot samorządowych

Typy projektów: organizację i udostępnianie instrumentów  mających na celu poprawę szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach); możliwe  do zastosowania instrumenty:  poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, opracowanie Indywidualnych Planów Działania, nauka aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia, kursy zawodowe i specjalistyczne, organizacja staży i praktyk u regionalnych pracodawców, wsparcie mobilności geograficznej i międzysektorowej, specjalne instrumenty pomocowe dla osób niepełnosprawnych, np. doposażenie stanowiska pracy dostosowanego do potrzeb takich osób

Wydatki kwalifikowalne: wynajem sali szkoleniowych, wynagrodzenia dla specjalistów, szkoleniowców i trenerów, koszty dojazdów, koszty noclegów, materiały szkoleniowo-edukacyjne, doposażenie stanowiska pracy, premie szkoleniowe i stażowe, koszty wyżywienia uczestników szkoleń i kursów, opłaty towarzyszące, np. za egzaminy państwowe, wydanie certyfikatów/zaświadczeń

Kryteria premiujące: zastosowanie instrumentów stymulujących mobilność geograficzną, realizacja projektu w partnerstwie publiczno-społecznym, ograniczenie możliwości uczestnictwa w projekcie do osób zamieszkujących  nast. powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski, lubański, legnicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, złotoryjski, kłodzki, ząbkowicki, objęcie projektem min. 40% osób zamieszkujących obszary wiejskie, wykorzystywanie dobrych praktyk z innowacyjnych projektów dofinansowanych ze środków PO KL,  realizacja projektu we współpracy lub partnerstwie z regionalnymi przedsiębiorcami, realizacja projektu z partnerem z min. 1 województwa z Polski Zachodniej

Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie - kompetencje językowe i ICT

Dofinansowanie:  90% wartości wydatków kwalifikowalnych
Min. wartość projektu: 50 tys. PLN 
Kiedy: nabór wniosków zakończył się 13.06.2016r.; opublikowanie ogłoszenia o kolejnym naborze konkursu: 03.07.2017r.; rozpoczęcie kolejnego naboru: 03.08.2017r.

Nazwa konkursu i nr. Działania: 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Typy podmiotów: JST, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych

Typ projektów: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych)

Wydatki kwalifikowalne: wynajem sali szkoleniowych, wynagrodzenia dla szkoleniowców/lektorów, koszty dojazdów, koszty noclegów, materiały szkoleniowo-edukacyjne, premie szkoleniowe, koszty wyżywienia uczestników szkoleń, opłaty towarzyszące, np. za egzaminy państwowe, wydanie certyfikatów/zaświadczeń

Kryteria premiujące: objęcie projektem min. 40% uczestników z obszarów wiejskich, ograniczenie możliwości uczestnictwa w projekcie tylko do osób zamieszkujących następujące powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Dofinansowanie: 85% wartości projektu
Min. wartość projektów: 100 tys. PLN 
Kiedy: nabór wniosków zakończył się 15/17.06.2016r.; opublikowanie ogłoszenia o kolejnym naborze konkursu: II. 05.12.2016r.; III. 02.10.2017r.; rozpoczęcie kolejnego naboru: II. 07.11.2016r., III. 02.11.2017r. 

Nazwa konkursu i nr. Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Typy podmiotów:  JST, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST, organizacji pozarządowych, organów prowadzących publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego

Typ projektu: uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Kryteria premiujące: projekty realizowane na obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do edukacji przedszkolnej, projekty dot. przedszkoli integracyjnych (w tym przedszkoli posiadających oddziały integracyjne), projekty realizowane na obszarach wiejskich, projekty realizowane przez podmioty, które nie otrzymały wcześniej dofinansowania z PO KL 9.1