Województwo lubuskie

Badania i innowacje

Wielkość projektu: 100 tys. PLN - 10 mln PLN

Dofinansowanie: do 80% wartości wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów na działania B+R, do 55% wartości wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów na infrastrukturę B+R

Kiedy: nabór wniosków zakończony; o terminach nowych naborów będziemy informować na bieżąco.


 

Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.1 Badania i innowacje

Typy projektów:

Projekty B+R przedsiębiorstw:

 • zakup usług badawczych, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystanych wyłącznie na potrzeby procesu badawczego, ­
 • zakup wyników prac B+R (technologii, zakup praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej, nieopatentowanej wiedzy technicznej), jeżeli są niezbędne do opracowania innowacyjnego rozwiązania, ­
 • zakup lub wytworzenie prototypów, urządzeń / instalacji demonstracyjnych / linii pilotażowych w powiązaniu z innymi elementami prac np. pracami rozwojowymi, etapem testowania czy walidacji (zgodnie z określonymi wyżej zasadami dla tzw. „pierwszej produkcji”), ­
 • komercjalizacja własnych prac B+R (np. sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji na wyniki prac B+R),
 • wsparcie uzyskania praw wyłącznych 12 dla własnych rozwiązań technicznych; działania związane z certyfikacją; wsparcie walidacji i ochrony własności intelektualnej i wzornictwa,
 • zakup od podmiotów trzecich praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej (wdrożenie zakupionych praw jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia uzupełniających/ dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, prac rozwojowych).

Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury badawczej (w tym materiały i roboty budowlane),
 • rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów/działów badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • zakup środków trwałych służących realizacji celów badawczych w tym zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. 

Typów projektów nie można łączyć.

W ramach Działania projekty realizowane będą wyłącznie w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Efektem prowadzonych prac B+R powinno być opracowanie nowych produktów/usług/procesów, wprowadzenie ulepszeń do istniejących produktów/usług/procesów oraz urynkowienie produktów/usług/procesów.

Preferowane będą projekty: ­

 • realizowane w ramach partnerstwa,
 • zapewniające uzyskanie praw własności przemysłowej (m.in. patentów na wynalazki, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych), ­
 • mające potencjał komercjalizacji i zapewnienie wdrożenia wyników B+R do gospodarki,
 • dotyczące takich technologii/produktów, które zmniejszać będą obciążenia dla środowiska,
 • zwiększające nakłady przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce i tworzące/rozwijające nowe działy B+R w przedsiębiorstwach.

 Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa  - preferencja dla MŚP,
 • instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
 • partnerstwa przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,
 • partnerstwa przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Dofinansowanie:

W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:

 • 10% dla średnich firm,
 • 20% dla mikro i małych firm;
 • 15% jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
  • projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych lub między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
  • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte).

Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw oraz infrastrukturę w podmiotach świadczących innowacyjne usługi :

 • 35% dla dużych firm,
 • 45% dla średnich firm,
 • 55% dla mikro i małych firm.

1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Dofinansowanie:

 • 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa;
 •  55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 • pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe - 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy można zwiększyć

do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:

a)      10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw,

b)      20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw;

c)       15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:

1) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych lub między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

2) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte).

 

Max. wartość wydatków kwalifikowanych: 10 000 000 PLN

Kiedy: nabór wniosków zakończył się 31.05.2016r.; o terminach nowych naborów będziemy informować na bieżąco


Nazwa konkursu i nr. Działania/Poddziałania:  Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

 

Typy projektów:

 • Typ I Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP:
  • wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych);
  • wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1.

elementem projektu mogą być dodatkowo eksperymentalne prace rozwojowe oraz uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej.

 

 • Typ II Wsparcie inwestycyjne MŚP:
  • realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, ­
  • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej, ­
  • inwestycje w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej, ­ tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, ­
  • modernizacja i wprowadzenie ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ­
  • wprowadzenie nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ).

 

Preferencją zostaną objęte projekty:

a)      realizowane w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu;

b)      dotyczące wdrożenia prac B+R (I typ projektu), będące kontynuacją badań/ prac rozwojowych przeprowadzonych w Działaniu 1.1;

c)       z zakresu ekoinnowacji, które będą nastawione na skuteczne wykorzystanie surowców.

 

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. lubuskiego,
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP.

 

Województwo łódzkie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Wielkość dotacji: max. 700 tys. PLN

Dofinansowanie: do 80% w przypadku badań przemysłowych i do 60% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 

Kiedy: kolejny nabór wniosków przewidziany jest na IV kwartał 2016r


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Typy projektów:

 1. Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, tj.:

 • Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
 • Zaawansowane materiały budowlane;
 • Medycyna, farmacja, kosmetyki;
 • Energetyka, w tym odnawialne źródła energii;
 • Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
 • Informatyka i telekomunikacja.

 

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego.

Dofinansowanie:

 • badania przemysłowe:

        - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%;

        - średnie przedsiębiorstwa: 75%;

        - duże przedsiębiorstwa: 65%.

 • eksperymentalne prace rozwojowe:

        - mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;

        - średnie przedsiębiorstwa: 50%;

        - duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę:
  • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych;
  • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

3.1. Innowacje w MŚP

Ile: 200 000 - 3 000 000 PLN

 

Dofinansowanie:

 • dla mikro i małych firm: 55%,
 • dla średnich firm: 45%.

 

Kiedy: nabór wniosków zakończył się w marcu br.; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco


Nazwa konkursu i nr. Działania/Poddziałania:  Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

 

Typy projektów:

 1. Projekty związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. Ponadto w ramach Poddziałania wspierane mogą być przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
 2. Typy projektów podlegające dofinansowaniu:
 • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R;
 • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

 

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego

 

Przykładowe wydatki kwalifikowalne:

 1. Limity wydatków obowiązujące dla poddziałania II.3.1:
 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych,
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN,
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu
 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej będą kwalifikowalne do wysokości 30% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 1. Katalog wydatków bezpośrednio związany z realizacją projektu:

a) zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

b) zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,

c) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),

d) zakup materiałów i robót budowlanych,

e) dzierżawa lub najem gruntów i budynków (finansowana ze środków własnych wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od całkowitego zakończenia realizacji projektu,

f) dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.


Wybrane kryteria dodatkowo punktowane:

a)      okres realizacji projektu - krótszy lub równy 24 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie - 5pkt;

b)      miejsce realizacji projektu zlokalizowane na jednym z Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) woj. łódzkiego - 1pkt;

c)       zwiększenia zatrudnienia poprzez utworzenie 4 nowych miejsc pracy- 1pkt;

d)      zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosowanymi do charakteru prowadzonej działalności:

 • tak – 1 pkt;
 • nie – 0 pkt;

e)      skala wdrażanej innowacyjności - czy projekt zakłada wdrożenie innowacyjności w skali kraju - tj. produktu/usługi lub technologii/procesu nie stosowanego dłużej niż 3 lata:

 • na rynku światowym - 4 pkt;
 • na rynku polskim – 2 pkt;
 • na rynku regionalnym – 0 pkt;

f)       zwiększenie wkładu własnego powyżej wymaganego minimalnego poziomu:

 • tak – 1 pkt;
 • nie  - 2 pkt;

g)      projekt zakłada wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy nowego produktu/usługi:

 • tak – 1 pkt;
 • nie – 0 pkt;

h)      projekt stanowi odpowiedź na (2 pkt):

 • zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy – 1 pkt;
 • potrzeby zgłaszane ze strony rynku  - 1 pkt;

i)        projekt zakłada zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych:

 • tak – 1 pkt;
 • nie – 0 pkt.

Województwo opolskie

Innowacje w przedsiębiorstwach

Wartość projektów: 2 mln PLN - 20 mln PLN

Dofinansowanie: do 55% dla mikro i małych firm, do 45% dla średnich firm, do 35% dla dużych firm

Kiedy: nabór wniosków zakończył się w kwietniu br.; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco


Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach

Typy projektów:

 • budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 • finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:
  • badań naukowych i przemysłowych,
  • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
  • linii pilotażowych,
  • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
  • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,  
  • pierwszej produkcji,
  • wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe.

Wsparciem zostaną objęte tylko projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP,
 • podmiot  wdrażający instrument finansowy.

Województwo wielkopolskie

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw

Wartość projektów: 100 tys. PLN - 25 mln PLN

Dofinansowanie: min. 45% wartości wydatków kwalifikowalnych  dla mikro i małych firm/ min. 35% wartości wydatków kwalifikowalnych dla średnich firm

Kiedy: nabór wniosków zakończył się w czerwcu br.; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco


Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Typy projektów:

 • wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
 • prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;
 • wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Typy projektów można łączyć.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 1. Przedsiębiorstwa lub ich grupy.
 2. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Województwo dolnośląskie


Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Wartość projektów: 100 tys. PLN – 5 mln PLN

Dofinansowanie: do 80% wartości wydatków kwalifikowalnych

Kiedy: w komponencie dla ZIT WrOF-opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30.11.2016r., rozpoczęcie naboru: 02.01.2017r.


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 1.2.1, Schemat 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

UWAGA-Nabór będzie dedykowany tylko dla przedsiębiorstw zarejestrowanych i działających na terenie ZIT WrOF.

Typy podmiotów: mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w jednym z obszarów regionalnych inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska oraz planujących realizację projektu na terenie obszaru ZIT WrOF.

Typy projektów: przeprowadzenie/zrealizowanie określonych badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i/lub procesowych

Przykładowe wydatki kwalifikowalne: odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, badania zlecane podmiotom zewnętrznym,  materiały, drobny sprzęt laboratoryjny,  wynajem powierzchni laboratoryjnych, elementy do budowy prototypów, koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego,  wynagrodzenia pracowników naukowo- badawczych zaangażowanych w realizację projektu,  promocja, wynagrodzenie dla osób realizujących działania związane z zarządzaniem projektem, grunty i nieruchomości zabudowane

Poziom dofinansowania:  dla mikro i małych firm – do 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe, dla średnich firm do -  75% na badania przemysłowe i 50% na prace rozwojowe, dla dużych firm – do 65% na badania przemysłowe i 45% na prace rozwojowe

Kryteria premiujące: współpraca z jednostkami naukowymi w formie konsorcjum lub innej, posiadanie doświadczenia przy realizacji innych projektów B+R, posiadanie kadry naukowo-badawczej, współpraca z innymi przedsiębiorstwami w ramach realizacji projektu

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Wartość projektów: 100 tys. PLN – 12 mln PLN

Dofinansowanie: do 45% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Kiedy: w komponencie dla ZIT WrOF-opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30.11.2016r., rozpoczęcie naboru: 02.01.2017r.


Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.2.2, Schemat 1.2.B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Typy podmiotów: mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w jednym z obszarów regionalnych inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska oraz planujących realizację projektu na terenie ZIT WrOF.

UWAGA-Nabór będzie dedykowany tylko dla przedsiębiorstw zarejestrowanych i działających na terenie ZIT WrOF.

Typy projektów: tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw, w tym laboratoriów specjalistycznych oraz działów i centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, inwestycje mają się przyczynić do możliwości tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług

Przykładowe wydatki kwalifikowalne: zakup lub wynajem środków trwałych (aparatury pomiarowej, badawczej, sprzętów do wyposażenia laboratoriów), zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje, patenty, niepopatentowana wiedza technologiczna, know-how, itp.), prace remontowo-budowlane, działania promocyjno-informacyjne, wynagrodzenie dla osób realizujących działania związane z zarządzaniem projektem, zakup gruntów i nieruchomości zabudowanych, wynagrodzenia pracowników w ramach nowo tworzonych etatów w wyniku realizacji projektu

Dofinansowanie: dla mikro i małych firm do 45% wartości projektu, dla średnich firm – do 35%, dla dużych firm – do 25%

Kryteria premiujące: posiadanie planu B+R stworzonego przy współpracy z jednostką naukową będącą partnerem w projekcie, współpraca z jednostkami naukowymi w formie konsorcjum lub innej, posiadanie doświadczenia przy realizacji innych projektów B+R, posiadanie kadry naukowo-badawczej, współpraca z innymi przedsiębiorstwami w ramach realizacji projektu

Województwo małopolskie


Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie: do 70% w przypadku badań przemysłowych i do 45% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych

Kiedy: nabór wniosków zakończony; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco.


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Typy projektów:

 1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe.
 2. Prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych,
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji otoczenia biznesu.

Max. % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, co do zasady, nie więcej niż:

Badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa -70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • pozostali beneficjenci - 50%.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 • pozostali beneficjenci – 25%.

 Studium wykonalności:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • pozostali beneficjenci – 50%.

1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Dofinansowanie:

Wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc de minimis.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej niż:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa - 45%,
 • pozostali beneficjenci - 35%.

 

Kiedy: nabór wniosków zakończony; o terminach kolejnych naborów będziemy informować na bieżąco

Nazwa konkursu i nr. Działania/Poddziałania: 1.2.2. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

 

Typy projektów:

 1. Tworzenie/rozwój infrastruktury i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.
 2. Centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach.

 

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

 1. Przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 2. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Województwo śląskie 


Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Wartość projektów: 200 tys. PLN - 10 mln PLN

 Dofinansowanie: max. 80% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie

Kiedy: nabór wniosków: 30.06.2016r.-30.08.2016r

Nazwa konkursu i nr. Działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Typy projektów:

 • tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej;
 • wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub liderem konsorcjum/porozumienia jest przedsiębiorstwo. Projekty mogą być realizowane przez następujące podmioty:

 • przedsiębiorstwa,
 • spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
 • konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
 • porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera.

Wartość projektów:

Min. wartość projektów:

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna wartość dofinansowania, o którą musi aplikować Wnioskodawca to 200 tys. PLN.

Max. wartość projektów:

 • tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej - 10 mln zł;
 • wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 5 mln zł.

3.2. Innowacje w MŚP

Ile:

Min. wartość projektów:

 

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN.

Max. wartość projektów: 2 000 000 PLN

 

Dofinansowanie:

Mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Średnie przedsiębiorstwa – 35% wartości kosztów kwalifikowalnych.


Kiedy: listopad 2016r. - styczeń 2017r.


 Nazwa konkursu i nr. Działania/Poddziałania: 3.2. Innowacje w MŚP


Typy projektów:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.


Typy podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Konkursy ogólnopolskie 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ​ - tzw. szybka ścieżka​

Wartość projektów:  min. 2-5 mln PLN , max. 10 mln EUR

Dofinansowanie: do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe

Kiedy: 01.09.2016r. - 30.12.2016r.


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Typy podmiotów: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym z regionów słabiej i lepiej rozwiniętych

 Typy projektów: realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania); rezultaty projektu muszą zostać wdrożone na terenie RP


Przykładowe wydatki kwalifikowalne:

 • wynagrodzenie dla kadry B+R zaangażowanej w projekcie (tu zarówno dla osób już zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, jak i nowych);
 •  działania merytoryczne realizowane w formie podwykonawstwa, które można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę;
 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji;
 •  materiały do badań; 
 • sprzęt laboratoryjny; 
 • koszty utrzymania linii technologicznych; 
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej; 
 • koszty promocji projektu; 
 • koszty audytu zewnętrznego.
 

Wartość kosztów kwalifikowalnych: min. 2-5 mln PLN (5 mln PLN w przypadku projektów zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego), max. 15-20 mln EUR (15 mln EUR w sytuacji, gdy projekt dotyczy wyłącznie prac rozwojowych, 20 mln EUR w sytuacji, gdy projekt dotyczy zarówno badań przemysłowych, jak i prac rozwojowych).


Dofinansowanie:

a) mikro przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe,

b) małe przedsiębiorstwa -do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe,

c) średnie przedsiębiorstwa - do 75% na badania przemysłowe i do 50% na prace rozwojowe.


Kryteria formalne:

 • projekt oddziałuje pozytywnie na politykę zrównoważonego rozwoju (polityka horyzontalna UE);
 • projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej;
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację;
 • zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane;
 • zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R.

 


Kryteria merytoryczne:

 • własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu;
 • kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację;
 • nowość rezultatów projektu;
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia;
 • wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP.


Nabór wniosków prowadzony jest w turach - projekty oceniane są w okresie 60 dni, stąd potoczna nazwa konkursu do szybka ścieżka.


Terminy: Wnioski będzie można składać do 30.12.2016r.

Alokacja: 750 mln PLN, w tym 76 mln PLN dla projektów zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego (kategoria regionów lepiej rozwiniętych)Bony na innowacje dla MŚP

Min. wartość kosztów kwalifikowalnych: 60 tys. PLN

Max. wartość kosztów kwalifikowalnych: 400 tys. PLN

Poziom dofinansowania: 80% dla mikro i małych firm, 70% dla średnich firm

Kiedy: 06.06.2016r. - 30.01.2017r.


Nazwa konkursu i nr. Poddziałania:

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój


Konkurs podzielony jest na dwumiesięczne etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach etapu wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie.


Przedmiot konkursu: wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła ww. usłudze.


Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • usługi polegające na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,

 • usługi dotyczące innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy ww. usłudze - max. do 15% wartości kosztów kwalifikowalnych,

 • materiały, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji ww. usługi - max. do 15% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą usług może być:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

 • instytuty badawcze,

 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Polska Akademia Umiejętności,

 • inne jednostki organizacyjne, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę.


Kryteria merytoryczne:


a) wpisywanie się projektu w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - 1 pkt.,

b) poziom innowacyjności rezultatu projektu - 2 pkt – rezultat projektu dotyczy innowacji co najmniej na poziomie polskiego rynku tzn. stanowi rozwiązanie nowe, oryginalne, zastosowane po raz pierwszy w gospodarce przynajmniej na poziomie krajowym,

c) stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji) - 2 pkt – wynik prac badawczo-rozwojowych w projekcie dotyczy rozwiązania, którego poziom gotowości umożliwia jego wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa,

d) włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji - 1 pkt - projekt zakłada włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.


Alokacja: 62,5 mln PLN, w tym 6,08 mln PLN na projekty realizowane w woj.mazowieckim.